Коллективное страхование

Лікарняні каси

Страница 1 из 5 1, 2, 3, 4, 5  Следующий

Перейти вниз

Re: Лікарняні каси

Сообщение автор Олег Валерьевич Джафаров в 3/25/2013, 21:28

Лікарняна каса (ЛК) — у випадку захворювання забезпечує хворого ліками, допомагає у проведенні лабораторних досліджень, а у разі оперативного втручання — витратними матеріалами. Лікарняні каси можна розглядати як варіант добровільного медичного соціального страхування.
Правове поле

В Україні — це членська благодійна організація або громадське об'єднання, що функціонує у правовому полі, створеному відповідно до Законів України «Про благодійництво та благодійні організації», «Про об'єднання громадян» та «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Указу Президента України № 963/2000 «Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України» від 08.08.2000 р., Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 400 «Про взаємодію лікарняних кас, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та закладів охорони здоров'я» від 11.08.2005 р.
[ред.]Статистика

Встановлено, що в державі станом на 01.01.2008 року функціонувало 236 лікарняних кас. З них 57% створені та працюють на основі Закону України «Про благодійність та благодійні організації», 31% — на основі Закону України «Про об'єднання громадян», 12% у своїх статутних документах посилаються на обидва закони. Загальна кількість членів лікарняних кас в Україні в 2007 році складала 858,3 тис. громадян. У структурі членів лікарняних кас за категоріями населення питома вага працюючих становить 65,0% (557,9 тис. осіб); пенсіонерів — 19,3% (165,6 тис. осіб); дітей — 9,2% (79,0 тис. осіб); інших категорій — 6,5% (55,8 тис. осіб). У порівнянні з 2001 роком структурний склад членів лікарняних кас суттєво не змінився, хоча спостерігається певне зменшення питомої ваги працюючих (із 75% у 2001 р. до 65% у 2007 р.), збільшення питомої ваги пенсіонерів (із 16% у 2001 р. до 19,3% у 2005 р.) та дітей (з 3% у 2001 р. до 9,2% у 2007 р.). Перебування громадян у лікарняних касах має тенденцію до збільшення, і вони є привабливими перш за все для соціально незахищених верств населення. Досліджено, що за 2007 рік сумарний обсяг коштів, акумульованих лікарняними касами, склав 50,6 млн грн., що перевищує показник 2001 року майже в 4 рази (2001 р. — 13 млн грн.). Розмір витрат лікарняних кас у цілому по Україні становив майже 50,0 млн грн., що становило 96,8% від загального обсягу акумульованих коштів, у тому числі: на придбання медикаментів — 78,6%; на придбання виробів медичного призначення — 4,6%; на ведення справ та утримання кас — 12,8%; інші витрати — 4,0%.
[ред.]Роль

В Україні продовжувала розвиватися система лікарняних кас (ЛК) — як додаткове джерело фінансування сфери охорони здоров'я за рахунок солідарно накопичених цільових персоналізованих внесків юридичних і фізичних осіб. ЛК стали одним із напрямів реформування системи охорони здоров'я, що виник як реакція населення на обмежені можливості державного фінансування щодо забезпечення якісної та доступної медичної допомоги. Сьогодні ЛК отримали друге дихання як громадські об'єднання, що готові самостійно на засадах громадсько-солідарної участі забезпечувати доступною і якісною медичною допомогою своїх членів. Створення ЛК у вигляді самостійних структур визначає можливості контролю за використанням коштів та якістю медичного обслуговування. У своїй діяльності ЛК використовують страхові технології, що значно знижує фінансові затрати населення під час звернення за медичною допомогою.
Лі­ка­рня­ні ка­си ста­ли іні­ці­ато­ра­ми ство­ре­ння і ре­алі­за­ції в Ук­ра­їні Фо­рму­ля­рної си­сте­ми. Пе­рший лі­карс­ь­кий фо­рму­ляр (ЛФ) вий­шов у 2000 ро­ці в Жи­то­мирс­ь­кій об­ла­сті за під­три­мки аме­ри­канс­ь­ко­го про­ек­ту «Ра­ці­ональ­ний фа­рма­це­вти­чний ме­нед­жмент». З іні­ці­ати­ви ЛК ві­дбу­ло­ся й­ого вті­ле­ння в пра­кти­чну пло­щи­ну. ЛФ став ін­фо­рма­тивним до­ку­ме­нтом ко­жно­го лі­ка­ря Жи­то­ми­рщи­ни.
На даний час в Житомирі надруковано 6 видань Фармацевтичного формуляру.
З 2003 року працює Благодійна організація «Лікарняна каса Полтавщини», яка використовує п'яте видання Фармацевтичного формуляру.
[ред.]Історія

По­над 10 ро­ків в Ук­ра­їні ді­ють іні­ці­ати­ви на­се­ле­ння, яке шля­хом об’єд­на­ння сфо­рму­ва­ло ме­ре­жу лі­ка­рня­них кас (ЛК) у фо­рмі до­бро­віль­них бла­го­дій­них та гро­мадсь­ких ор­га­ні­за­цій і на со­лі­да­рній ос­но­ві розв’язує пи­та­ння фі­на­нсу­ва­ння пе­вної ча­сти­ни ме­ди­чної до­по­мо­ги.
Вітчизняне медичне страхування зародилося в південній частині України в кінці 80-х – на початку 90-х років XIX ст. У цей час прогресивна частина підприємців Одеси почала страхувати своїх робітників від нещасних випадків на виробництві у приватних загальнострахових товариствах. Згодом страхування поширилося на всі промислові центри Херсонської губернії. З часом виявилося, що така комерційна форма добровільного страхування у приватних страхових компаніях загалом невигідна. Тому серед підприємців виникла ідея активної підтримки фабричної інспекції, до компетенції якої входили соціальні питання на виробництві, запровадження власного добровільного взаємного страхування на некомерційній основі. Першим промисловим підприємством в Україні, де в 1870 р. була створена лікарняна каса, став адміралтейський завод «Россуд» у м. Миколаєві. Саме тут підприємці уклали першу в Україні угоду для надання медичної допомоги з Миколаївським військово-морським шпиталем. Згідно з угодою про медичне забезпечення робітникам заводу надавалася медична допомога у разі нещасних випадків, а відшкодування витрат здійснювалося через лікарняну касу за рахунок підприємства. У кінці XIX та на початку XX ст. запровадження медичного страхування як частини системи соціального страхування стало невід'ємною частиною вимог політичного робітничого руху в Україні. Після революційних подій 1905 р. Царський уряд почав розробку закону про соціальне страхування й одночасно, не чекаючи прийняття цих законів, дозволив робітникам організовувати лікарняні або ощадні каси забезпечення. Нормативна база та статут про діяльність лікарняних кас були затверджені прийнятим у 1912 р. законом «Про соціальне страхування на випадок хвороби». Джерелами фінансування лікарняних кас стали внески робітників (членів лікарняних кас) та виплати промисловців. У 1913 р. завдяки внесеним доповненням до статуту адміністрація ЛК отримала право організовувати лікарні, амбулаторії, санаторії, аптеки. Взаємовідносини ЛК з лікарями будувалися на договірній основі або шляхом зарахування спеціалістів на постійну роботу. У ці роки спостерігалася тенденція до збільшення кількості ЛК та їх об'єднань. Спілки ЛК були менш залежні від підприємців, мали у розпорядженні значно більші статутні та резервні кошти, організовували надання амбулаторної та стаціонарної допомоги, екстреної медичної допомоги.
У перші роки існування радянської держави система страхової медицини була збережена. Більше того, вийшли Декрети Ради народних комісарів, направлені на укріплення матеріального та юридичного становища ЛК, котрими керувалися і в Україні. За роки громадянської війни і розрухи, коли державна, земська і міська медицина майже повністю занепали, страхова медицина досить ефективно продовжувала функціонувати. Згодом у процесі одержавлення страхових організацій ЛК в Україні були повністю ліквідовані. У 1933 р. система соціального страхування втратила самостійність унаслідок передання питань страхування до компетенції профспілок та поступово позбулася складової медичного страхування.
На Галичині «Каса хворих» вперше була створена у 1889 році. Згідно законів Австро-Угорщини, ця організація забезпечувала своїх членів безкоштовним медичним обслуговуванням та утриманням на час хвороби. В подальшому, у 1920 році – після розпаду Австро-Угорської імперії, в Польщі виникають окружні каси хворих, об’єднані у вседержавну спілку. Найстарішою та найбільшою з них була окружна каса хворих у Львові, діяльність якої поширювалася на Східну та Західну Галичину.
Однією з перших країн, де було запроваджене медичне страхування є Німеччина. Обов'язкове медичне страхування в Німеччині є традицією, воно стало основою організаційної структури медичного обслуговування ще з моменту прийняття Акта Бісмарка про медичне страхування у 1883 р. У 1885 р. обов'язкове медичне страхування забезпечувало медичний захист лише 10% населення. Як і соціальне страхування, медичне страхування поступово розширювало сферу свого покриття, включаючи все більше різних груп.
Типовою рисою німецької системи медичного страхування є те, що уряд не бере на себе відповідальність за фінансування охорони здоров’я (за винятком деяких його сегментів), а створює умови для функціонування фондів медичного страхування та контролює їх діяльність. Головними учасниками системи є державні лікарняні каси, що об’єднують понад 89% населення держави. Членство в лікарняних касах є обов'язковим для всіх найманих працівників.
[ред.]Асоціація працівників лікарняних кас України

На сьогодні лікарняні каси нашої держави об'єднані у Всеукраїнську громадську організацію (ВГО) "Асоціацію працівників лікарняних кас України", що була створена 26 липня 2007 року. В м. Києві відбулися установчі збори ВГО “Асоціація працівників лікарняних кас України” (надалі – Асоціація), на яких були присутні Засновники – Парій В. Д., Куроєдов Л. Ф., Артюх Н. М., а також делегати від 15 місцевих осередків, таких як Кіровоградський, Миколаївський, Житомирський, Полтавський, Донецький, Сумський та ін. Метою діяльності "Асоціації працівників лікарняних кас України" є задоволення та захист соціальних, професійних та інших спільних інтересів членів організації, сприяння інтеграції лікарняних кас України, підвищення професійного рівня працівників медичної галузі та ЛК. Між Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація працівників лікарняних кас України» та Федеральним об’єднанням місцевих лікарняних кас Німеччини (AOK Bundesverband) [1]в рамках спільних дій міністрів охорони здоров’я Німеччини і України був підписаний меморандум про співпрацю в галузі охорони здоров’я [2] [3]. В результаті спільних зусиль країн Європи обидві сторони спрямовані на співпрацю в сфері соціальної політики і організації основоположних питань охорони здоров’я. Це включає в себе обмін інформацією, обмін досвідом у сфері організації і реформування сфери охорони здоров’я обох країн. У майбутньому ймовірний обмін інформацією і набутим досвідом у сферах створення і розвиток структури, освіта і кваліфікація персоналу, оптимізація медичного забезпечення і профілактика здоров’я, поліпшення якості медичних послуг створення і розвиток системи заключення договорів між покупцями і постачальниками медичних послуг, в тому числі механізми оплати і стимулювання праці, комп’ютерна технологія та управління якістю.
Членами "Асоціації працівників лікарняних кас України" є ЛК з 16 регіонів України.
ВГО ”Асоціація працівників лікарняних кас України” сприяє відпрацюванню системи двосторонніх угод між лікарняними касами, які функціонують у державі. Завдяки цьому члени лікарняних кас у різних регіонах України можуть отримувати необхідну медичну допомогу в рамках програм медикаментозного та діагностичного забезпечення.
Всеукраїнська громадська організація (ВГО) «Асоціація працівників лікарняних кас України» [4]
[ред.]Члени Асоціації
Лікарняна каса Житомирської області [5]
Лікарняна каса Полтавщини [6]
ЧБО «Лікарняна каса «Азовсталь»
Ямпільське районне об’єднання громадян «Здоров’я»
Шахтарська МГО «Лікарняна каса»
Сумська РБО «Лікарняна каса»
Недригайлівська районна лікарняна каса
ЧБО «Міська лікарняна каса» Донецької обл.
Рівненська МГО «Лікарняна каса працівників хімічної промисловості»
та інше
[ред.]Посилання

Муніципальна лікарняна каса міста Києва
Галицька лікарняна каса
Чернігівська міська лікарняна каса
Сумська міська громадська організація “Міська лікарняна каса”
Положення про „Лікарняну касу" ВМЗ УМВС України в Чернігівській області
ЛК м. Комсомольск
ЛК м. Вознесенськ
ЛК м. Измаїл
Как развиваться больничным кассам
Роль формулярної системи в реформуванні охорони здоров’я України.
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФОРМУЛЯР . П'ЯТЕ ВИДАННЯ.
Всесвітній День здоров'я - Допомога БО "Лікарняна каса Полтавщини"
Колективні члени ЛК Полтавщини
Український досвід ЛК
Закордонний досвід Лікарняних кас
ЗМІ про ЛК Полтавщини
Історія Лікарняних кас
Розвиток Лікарняної каси Полтавщини
Положення лікарняної каси Полтавщини
Карта співпраці лікарняної каси Полтавщини з ЛПЗ

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0


Последний раз редактировалось: Олег Валерьевич Джафаров (3/25/2013, 21:46), всего редактировалось 1 раз(а)

_________________
Вместе ради ЗДОРОВЬЯ!
Олег Валерьевич Джафаров
Олег Валерьевич Джафаров
Admin

Сообщения : 157
Очки : 194
Дата регистрации : 2012-07-24
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Лікарняні каси

Сообщение автор Олег Валерьевич Джафаров в 3/25/2013, 21:40
_________________
Вместе ради ЗДОРОВЬЯ!
Олег Валерьевич Джафаров
Олег Валерьевич Джафаров
Admin

Сообщения : 157
Очки : 194
Дата регистрации : 2012-07-24
Возраст : 35
Откуда : Киев

Посмотреть профиль http://mirzdorovya.mirbb.com

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Лікарняні каси

Сообщение автор Иванушка в 3/25/2013, 21:49

Що таке
лікарняна каса?

Це соціальний захист на випадок хвороби, гарантований доступ до медичної допомоги членам МЛК і їх сімей, ефективне використання медикаментів, надання якісних послуг.
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Лікарняні каси

Сообщение автор Иванушка в 3/25/2013, 21:50Благодійна організація «Муніципальна лікарняна каса міста Києва» (МЛК) (російською мовою: – “Муниципальная больничная касса г. Киева”) є громадською недержавною членською благодійною організацією, яка об’єднує фізичних та юридичних осіб на добровільній основі та спільності інтересів з метою здійснення благодійної діяльності у відповідності з Законом України «Про благодійництво та благодійні організації» і не передбачає отримання прибутку від даної діяльності. Вона була зареєстрована 03.12.2010р. управлінням юстиції м.Києва, у відповідності до Закону України від 16.09.1997 „Про благодійництво та благодійні організації”. Свідоцтво про державну реєстрацію благодійної організації № 0257-2010 від 03.12.2010 року. Діяльність МЛК поширюється на територію м. Києва та Київської області.

МЛК створена на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

Діяльність МЛК має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної підтримки.

МЛК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про благодійництво та благодійні організації», іншими нормативно-правовими актами законодавства, що регулюють благодійництво та благодійні організації, цим Статутом, іншими документами, які затверджуються правлінням.

МЛК набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації. МЛК має власні круглу печатку, штамп, фірмовий бланк зі своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в установах банків, власну символіку, зразки якої затверджуються правлінням.

МЛК має статус місцевої членської благодійної організації.

Засновниками МЛК виступили:

Асоціація працівників лікарняних кас України
Асоціація лікарів м. Києва
Міський комітет профспілки працівників охорони здоров’я
Міська організація товариства Червоного Хреста України
Київська міська организація працівників галузі охорони здоров'я

Основними завданнями МЛК є:

медикаментозне забезпечення членів МЛК в разі їх захворювання ліками, виробами медичного призначення, розхідними матеріалами;
аналіз та узагальнення передового вітчизняного та іноземного досвіду в сфері охорони здоров’я;
допомога медичним закладам в забезпеченні лікувальними препаратами, обладнанням, апаратурою та інструментарієм;
інформаційна та роз’яснювальна робота по залученню юридичних та фізичних осіб, в тому числі іноземних.

Органами управління МЛК є конференція лікарняної каси, правління, наглядова рада та виконавча дирекція. Рішенням конференції МЛК можуть бути створені й інші органи управління, діяльність яких не суперечить чинному законодавству.

Документи

Свідоцтво про реєстрацію МЛК

Затверджено протокол доручень ГУОЗ м. Києва щодо впровадження Муніципальної лікарняної каси від 28.12.2010
Концепція благодійної організації «Муніципальна лікарняна каса міста Києва»

Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Бесплатное обследование

Сообщение автор Иванушка в 3/25/2013, 21:52

19-28 березня у Києві можна буде безкоштовно обстежитися на туберкульоз

19 березня 2013

З нагоди Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом та в рамках кампанії Фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" "Зупиніть туберкульоз, поки я живий", а також за підтримки Київської міської державної адміністрації, з 19 по 28 березня кияни та гості столиці матимуть змогу пройти безкоштовне обстеження на туберкульоз за допомогою сучасного цифрового рентгенфлюорографічного апарату.Обстеження є анонімним, безпечним та безкоштовним, проводитиметься командою професійних рентгенологів.Флюорограф буде працювати з 9.00 до 18.00 з перервою на обід в наступних місцях:- вулиця Георгія Кирпи, Південний залізничний вокзал - 19, 20 березня;

- вулиця Хрещатик, 22, біля Головпоштапту - 21,23,24 березня;

- проспект Повітрофлотський, 4, біля РДА Солом'янського району - 22 березня;

- проспект Перемоги, 142, автостанція "Дачна" - 25,26 березня;

- проспект Науки, 1/2, Центральний Автовокзал - 27, 28 березня.Урочисте відкриття роботи мобільного флюорографу відбудеться 19 березня о 10.00 на Південному залізничному вокзалі.Також під час акції надаватимуться консультації лікарів та розповсюджуватиметься відповідна література, що містить інформацію про причини розвитку захворювання, симптоми та можливості обстеження і лікування.Телефон Всеукраїнської гарячої лінії з питань туберкульозу - 0 800 503 080 (зі стаціонарних телефонів дзвінки безкоштовні) та сайт www.stoptb.in.ua.Прес-служба МОЗ України

Джерело: moz.gov.ua/ua/portal/pre_20130318_5.html
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

В Україні стартував перший освітній проект з елементами дистанційного навчання за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я»

Сообщение автор Иванушка в 3/25/2013, 21:53

В Україні стартував перший освітній проект з очно-заочною формою навчання за спеціальністю "Організація і управління охороною здоров'я", організований спільно Національною медичною академією післядипломної освіти імені П. Л. Шупика та редакцією журналу "Управління закладом охорони здоров'я".11 березня 2013 року відбулося урочисте відкриття очної частини циклу тематичного удосконалення "Менеджмент в охороні здоров'я", у якому взяли участь ректор НМАПО імені П. Л. Шупика, академік НАМН України, професор Юрій Вороненко, представники редакції журналу "Управління закладом охорони здоров'я", викладачі кафедри управління охороною здоров'я, керівники медичних закладів."У наш час стрімкого розвитку інформаційних технологій все більш привабливими стають нові можливості отримання освіти, наприклад, завдяки дистанційному навчанню, - зазначив ректор НМАПО імені П. Л. Шупика Вороненко Юрій, відкриваючи очну частину циклу тематичного удосконалення "Менеджмент в охороні здоров'я". - Дистанційна освіта - це відкрита система навчання, яка надає можливість активного спілкування між викладачем і слухачем за допомогою сучасних інформаційних технологій. Така форма підготовки дає свободу вибору місця, часу та темпу навчання, не відриваючись від робочого місця, формує сучасну базу знань, наближає освіту до лікаря".Проект передбачає два етапи навчання: заочний з елементами дистанційного навчання (10 місяців) на базі друкованого журналу "Управління закладом охорони здоров'я" та очний - строком 1 тиждень на базі НМАПО ім. П. Л. Шупика, за такими напрямками як організаційний, фінансовий, інформаційний менеджмент, маркетинг, управління якістю тощо.Після очної частини навчання слухач отримує посвідчення про закінчення циклу тематичного удосконалення з відміткою "20 балів" за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України відповідно до пп. 2, 3 наказу МОЗ від 07.07.2009 № 484 "Про затвердження Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах".Усього до навчального проекту приєдналося 55 фахівців з 17 областей України та міста Києва. Найбільше виявили бажання навчатися спеціалісти з Донецької, Дніпропетровської та Київської областей. Половина учасників навчання є керівниками медичних установ, приблизно третину становлять їх заступники. Більшість керівників мають вищу та першу кваліфікаційну категорію за фахом "Організація і управління охороною здоров'я".Наступний цикл тематичного удосконалення за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання зі спеціальності "Організація і управління охороною здоров'я" розпочне свою роботу після 15 березня. Запрошуємо бажаючих взяти участь у сучасному освітньому проекті. Умови участі — у березневому номері журналу "Управління закладом охорони здоров'я".

Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Раїса Богатирьова: Проблемні питання, що виникають в ході медичної реформи на місцях, - у центрі уваги МОЗ

Сообщение автор Иванушка в 3/25/2013, 21:57

Міністерство охорони здоров'я України відслідковує проблемні питання, які виникають у процесі реформування медичної галузі, та докладає зусиль для їхнього вирішення. Про це Міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова заявила, спілкуючись з регіональними журналістами. "Під час поїздок в різні регіони нашої країни і спілкування з медиками та громадянами мені доводиться чути про ті чи інші складнощі, що пов'язують з медичною реформою, - зазначила Раїса Богатирьова. - Повинна сказати, що не все просто через те, що іноді, наприклад, закривають одну лікувальну установу, не відкриваючи іншої, змушуючи людей в умовах бездоріжжя та відсутності транспорту добиратися до лікаря за 15-20 кілометрів". Позиція МОЗу, за словами Міністра, абсолютно чітка: доступність та якість медичної допомоги громадянам ні в якому разі не має погіршуватися. "Як наголосив Президент України під час розширеного засідання Кабінету Міністрів, реформа - це не закриття лікувальних установ", - підкреслила Раїса Богатирьова.Натомість, за словами Міністра, Україна успадкувала з радянських часів структуру лікарень, яка за роки незалежності майже не змінювалася. На сьогодні мережа медичних закладів не завжди відповідає вимогам часу, медичні послуги в різних лікарнях часто дублюються, в деяких з них через недовантаження і недофінансування надають неякісні послуги. Багато дільничних лікарень працюють переважно не як сучасні високотехнологічні медичні заклади, а як соціальні заклади для бідних, літніх, самотніх людей, виконуючи, по суті, функції соціальних служб. Малопотужні лікарні на 20-40 ліжок мають бути об'єднані в більш крупні заклади для того, щоб запобігти розпорошеності ресурсів, як фінансових, так і кадрових. Як наголосила Раїса Богатирьова, йдеться про перепрофілювання лікарень: дільнична лікарня, наприклад, може перетворитися або в амбулаторію сімейної медицини, або в лікарню відновного лікування, або в інший заклад. Коли ж справа дійде до створення госпітальних округів, деякі центральні районні лікарні можуть бути перетворенні у лікарні планового лікування тощо. "Хочу вас запевнити, що ніякого закриття лікарень не буде. Просто будуть з'являтися нові підходи до організації роботи закладів охорони здоров'я", - сказала Богатирьова. Це дасть можливість зосереджувати там, де це необхідно, кваліфіковані кадри, новітнє медичне обладнання, надсучасні технології для проведення точної діагностики, інтенсивного лікування, надання спеціалізованої медичної допомоги.Первинна медико-санітарна допомога, нагадала Міністр, має надаватися в закладах, які розташовані від двох до семи кілометрів від місця, де проживає людина. І цього нормативу, наголосила вона, повинні дотримуватися як в містах, так і в сільській місцевості. До того ж, мають бути враховані і санітарні норми, щоб у черзі до лікаря одночасно не сиділи хворі та здорові, діти та дорослі. "У ході перетворень все це необхідно враховувати та корегувати, щоб знівелювати ризики та проблеми, які викликають нарікання та критику з боку громадян", - підкреслила керівник МОЗу, наголосивши, що вагома частина відповідальності за це лежить на органах місцевої влади. Адже саме в їхньому віданні знаходяться питання, пов'язані з налагодженням належного транспортного зв'язку, розбудовою центрів первинної медико-санітарної допомоги тощо. Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", управління закладами охорони здоров'я, які знаходяться у віданні територіальних громад, а також організація їхнього матеріально-технічного та фінансового забезпечення належить до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.Сьогодні, звернула увагу Раїса Богатирьова, почали надходити скарги від жителів віддалених сіл, де немає аптек, про неможливість придбати ліки. Втім, Міністерством охорони здоров'я були прийняті заходи для максимальної лібералізації умов продажу лікарських засобів у сільській місцевості. За словами Міністра, відповідним наказом МОЗ України передбачено, що у разі відсутності аптеки або її структурного підрозділу роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється у приміщеннях фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктів, сільських, дільничних лікарень та амбулаторіях працівниками цих закладів, які мають медичну освіту. Також суттєво спрощені вимоги до фахівців та приміщень аптечних закладів. Зокрема, тільки у сільській місцевості дозволяється розташування аптеки у будинках громадського призначення, окрім шкіл, закладів дошкільної освіти та під'їздів житлових будинків, а також у приміщеннях сільської чи селищної ради, підприємств поштового зв'язку без улаштування окремого виходу назовні. Передбачено також, що посади керівників аптек можуть займати фахівці, які мають дипломи навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, а не виключно ІІІ-IV рівнів, як вимагається від керівників аптечних установ у містах.Тож, за словами Раїси Богатирьової, дуже важливим є правильне розуміння цілей та завдань реформи на місцях та відповідальне ставлення до своїх обов'язків у цьому контексті з боку обласних держадміністрацій та органів місцевого самоврядування. Міністерство охорони здоров'я з початку цього року активізувало роботу з надання їм методологічної, консультативної та практичної допомоги для вирішення проблемних питань, що виникають у процесі реалізації медичної реформи. "Ми визначили пріоритетом вивчення проблемних питань медичної галузі на місцях і за кожним з заступників міністра охорони здоров'я закріпили регіони, в які вони здійснюють робочі поїздки з метою моніторингу виконання Національного плану дій та прийняття вчасних адекватних заходів для вирішення проблемних питань", - повідомила Раїса Богатирьова.
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

МОЗ: Система клінічних лабораторних досліджень в Україні на шляху вдосконалення

Сообщение автор Иванушка в 3/25/2013, 21:58

В Україні розроблено Концепцію управління якістю клінічних лабораторних досліджень та створено систему заходів щодо підтримання єдності результатів та забезпечення належної якості лабораторної інформації.Про це повідомив під час відкриття І науково-практичної конференції з міжнародною участю "Розбудова системи контролю якості клінічних лабораторних досліджень в Україні", що проходить в Києві 12-13 березня 2013 року, заступник Міністра охорони здоров'я України Олександр Толстанов.За його словами, клінічна лабораторна діагностика є однією з найважливіших складових охорони здоров'я, яка дозволяє здійснювати оцінку стану здоров'я, діагностику захворювань, моніторинг за результатами лікування, подальший прогноз перебігу хвороби та якості життя. Щорічно майже в 6 тисячах медичних лабораторій України виконується близько 800 мільйонів лабораторних досліджень. Проте на сьогодні не завжди якість такої кількості досліджень забезпечується на належному рівні.Метою Конференції, організованої за ініціативи МОЗ України, Асоціації забезпечення якості лабораторної медицини та НДСЛ "Охматдит", є узагальнення набутого досвіду, ознайомлення із сучасними підходами до планування та управління якістю лабораторних досліджень, узгодження стратегії щодо розбудови системи контролю якості клінічних лабораторних досліджень в Україні.До участі в заході залучені фахівці медичних лабораторій закладів охорони здоров'я, які брали участь в програмах зовнішньої оцінки якості клінічних лабораторних досліджень (МПР), що проводилися в Україні протягом 2012 р. та мають реєстрацію на участь в Програмах МПР у 2013 році.Олександр Толстанов подякував організаторам конференції та міжнародним колегам за участь та можливість навчатися в Україні."Програми зовнішньої оцінки якості лабораторних досліджень об'єднують найбільш прогресивну частину лабораторної професійної спільноти. А тому, ми вважаємо, проведення форумів такого формату в подальшому стане щорічною традицією".

Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

В Україні стартував перший освітній проект з елементами дистанційного навчання за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я»

Сообщение автор Иванушка в 3/25/2013, 21:59

В Україні стартував перший освітній проект з очно-заочною формою навчання за спеціальністю "Організація і управління охороною здоров'я", організований спільно Національною медичною академією післядипломної освіти імені П. Л. Шупика та редакцією журналу "Управління закладом охорони здоров'я".11 березня 2013 року відбулося урочисте відкриття очної частини циклу тематичного удосконалення "Менеджмент в охороні здоров'я", у якому взяли участь ректор НМАПО імені П. Л. Шупика, академік НАМН України, професор Юрій Вороненко, представники редакції журналу "Управління закладом охорони здоров'я", викладачі кафедри управління охороною здоров'я, керівники медичних закладів."У наш час стрімкого розвитку інформаційних технологій все більш привабливими стають нові можливості отримання освіти, наприклад, завдяки дистанційному навчанню, - зазначив ректор НМАПО імені П. Л. Шупика Вороненко Юрій, відкриваючи очну частину циклу тематичного удосконалення "Менеджмент в охороні здоров'я". - Дистанційна освіта - це відкрита система навчання, яка надає можливість активного спілкування між викладачем і слухачем за допомогою сучасних інформаційних технологій. Така форма підготовки дає свободу вибору місця, часу та темпу навчання, не відриваючись від робочого місця, формує сучасну базу знань, наближає освіту до лікаря".Проект передбачає два етапи навчання: заочний з елементами дистанційного навчання (10 місяців) на базі друкованого журналу "Управління закладом охорони здоров'я" та очний - строком 1 тиждень на базі НМАПО ім. П. Л. Шупика, за такими напрямками як організаційний, фінансовий, інформаційний менеджмент, маркетинг, управління якістю тощо.Після очної частини навчання слухач отримує посвідчення про закінчення циклу тематичного удосконалення з відміткою "20 балів" за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України відповідно до пп. 2, 3 наказу МОЗ від 07.07.2009 № 484 "Про затвердження Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах".Усього до навчального проекту приєдналося 55 фахівців з 17 областей України та міста Києва. Найбільше виявили бажання навчатися спеціалісти з Донецької, Дніпропетровської та Київської областей. Половина учасників навчання є керівниками медичних установ, приблизно третину становлять їх заступники. Більшість керівників мають вищу та першу кваліфікаційну категорію за фахом "Організація і управління охороною здоров'я".Наступний цикл тематичного удосконалення за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання зі спеціальності "Організація і управління охороною здоров'я" розпочне свою роботу після 15 березня. Запрошуємо бажаючих взяти участь у сучасному освітньому проекті. Умови участі — у березневому номері журналу "Управління закладом охорони здоров'я".
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова нагородила Подяками і Почесними грамотами жінок медичної спільноти країни 8 березня 2013

Сообщение автор Иванушка в 3/25/2013, 22:00

З нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня – 8 Березня Міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова за вагомі особисті трудові досягнення у професійній діяльності, сумлінну працю, творчу ініціативу, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної медичної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих медичних спеціалістів, нагородила Подяками і Почесними грамотами представників Міністерства охорони здоров’я і регіональних Управлінь хорони здоров’я, медичних працівників і науковців.

Наказ МОЗ України від 05.03.2013 № 11-КН "Про нагородження Почесною грамотою МОЗ України працівників"

Наказ МОЗ України від 05.03.2013 № 12-КН "Про нагородження Почесною грамотою МОЗ України працівників"

Наказ МОЗ України від 07.03.2013 № 13-КН "Про нагородження Почесною грамотою МОЗ України працівників"

Наказ МОЗ України від 07.03.2013 № 14-КН "Про нагородження Почесною грамотою МОЗ України працівників"

Наказ МОЗ України від 07.03.2013 № 15-КН "Про нагородження Почесною грамотою МОЗ України працівників"

Наказ МОЗ України від 07.03.2013 № 16-КН "Про нагородження Подякою МОЗ України працівників"

Наказ МОЗ України від 07.03.2013 № 17-КН "Про нагородження Подякою МОЗ України медичних працівників"

Наказ МОЗ України від 07.03.2013 № 18-КН "Про нагородження Подякою МОЗ України працівників"
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Раїса Богатирьова: Держава докладатиме зусиль для підвищення соціального статусу та зміцнення престижу професії медика

Сообщение автор Иванушка в 3/25/2013, 22:01

Окрім широкого впровадження сучасних технологій діагностики та лікування, модернізації медичних установ, розбудови первинної медико-санітарної допомоги та створення сучасної служби екстреної медичної допомоги, реформування системи охорони здоров'я України передбачає послідовне підвищення рівня соціального захисту медиків, зміцнення авторитету та престижу роботи медичного працівника. На цьому наголосила Міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова під час спілкування з колективом Черкаської обласної дитячої лікарні, яку відвідала в рамках робочого візиту на Черкащину. "Ключова проблема, з якою ми стикаємося в ході реформування медичної галузі, - це дефіцит ресурсів", - зауважила Міністр, додавши при цьому, що він стосується не лише фінансового, але й кадрового забезпечення охорони здоров'я.Саме тому, зауважила Раїса Богатирьова, Президент України Віктор Янукович у своєму виступі під час відкриття реконструйованого Черкаського обласного діагностично-консультативного центру заявив, що питання поліпшення умов праці медиків залишається в центрі уваги держави і поступово вирішується. З огляду на непросту економічну ситуацію, сказала Міністр, це відбувається не так швидко, як того хотілося б, але все ж таки реальні кроки в цьому напрямку робляться. В нинішньому році заплановано підвищення заробітної плати працівникам фтизіатричної служби, повідомила керівник МОЗу, збільшення оплати працівникам екстреної медичної допомоги за рахунок надбавок. Крім того, запроваджується система місцевих стимулів, у рамках якої влада на місцях виділяє кошти на покращення умов праці медичним працівникам, надаючи пільги на оплату житла, безоплатний транспорт, мобільний зв'язок, виділяючи кошти на відпочинок та оздоровлення медиків та їхніх сімей.Але не менш важливо, на думку Раїси Богатирьової, щоб працівники медичної галузі теж піклувалися про авторитет своєї професії та підвищення довіри з боку громадян до медиків. "Підвищення статусу медика - це не лише збільшення заробітної плати, але й покращення ставлення суспільства до нас", - зазначила Міністр.Раїса Богатирьова оглянула відділення Черкаської обласної дитячої лікарні, яку під час відкриття у 2011 році Президент України назвав не просто лікарнею, а лікарнею державного рівня, що має всі підстави мати статус міжрегіональної клініки. Територія закладу складає 5,5 га, на яких розміщується стаціонар, поліклініка, неонатальний центр, великий ігровий майданчик та квітники. А віднедавна на базі закладу працює й найсучасніший Центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи, аналогів якому немає в Україні. На Черкащині нараховується 560 дітей, яким встановлено діагноз "дитячий церебральний параліч". А загалом реабілітації потребують 1,5 тисячі дітей із неврологічними порушеннями. Втім, Центр надає допомогу не тільки жителям Черкаської області, але й мешканцям інших регіонів. Важливим є те, що Центр знаходиться у складі обласної дитячої лікарні, тому в ньому лікарі матимуть змогу надавати допомогу дітям практично з двох-трьох тижнів життя.Під час ознайомлення з роботою Центру реабілітації Раїса Богатирьова відзначила ефективність та перспективність державно-приватного партнерства, в результаті якого за сприяння директора ПАТ "Азот" Валентини Жуковської тут встановлено унікальний апарат, аналогів якому немає в Україні. Як запевнила Міністра керівник Центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи, цей реабілітаційний комплекс для локомоторної терапії допомагає поставити на ноги дітей, котрі не можуть стояти і ходити. До складу Центру входять два басейни, зал аеротерапії, завершується робота щодо введення в дію соляної кімнати, яка запрацює в цьому році.Окрім того, усі відділення закладу оснащені й іншим новим обладнанням, деякі зразки якого є лише в цій лікарні. Наприклад, тут встановлене найсучасніше лабораторне обладнання, на якому робляться імунологічні, серологічні, гематологічні, біохімічні аналізи, на аналізаторах досліджується кров за 20 параметрами.За словами медиків, заклад отримав два біохімічні аналізатори, які вперше доставлені в Україну. Також в реанімаційному відділенні встановлена унікальна дихально-наркозна станція, система якої дозволяє працювати з усіма медичними газами та передовими методами анестезії, встановлено потужний апарат для рентген-діагностики, котрий розрахований на три робочі місця з цифровою комп'ютерною обробкою, що дозволяє забезпечити пацієнтів радіологічними обстеженнями будь-якого рівня. Важливим досягненням черкаського закладу є установка для генерування медичного кисню з повітря. У кожній палаті для новонароджених тут встановлені кувези із цифровими датчиками параметрів дитини. Також для проведення повноцінного курсу лікування пацієнтів та їх комфортного перебування, у лікарні споруджений великий сучасний басейн, ігрові зони, на території - великий майданчик із гойдалками та гірками. На кожні дві палати - душ та туалет, у коридорах - зручні диванчики та живі квіти.Раїса Богатирьова побажала успіхів в роботі медичному персоналу лікарні та скорішого одужання її маленьким пацієнтам.Також під час перебування на Черкащині Міністр охорони здоров'я України відвідала Черкаський медичний коледж, де ознайомилася з навчальною базою закладу та зустрілася із студентами та викладачами. Відбулося тепле спілкування Міністра з майбутніми медиками, які ставили гості запитання, пов'язані з планами реформування медичної галузі, перспективами розвитку коледжу та збільшенням стипендії. Відповідаючи на запитання, чи підтримуватиме МОЗ реорганізацію коледжу в Черкаську академію медсестринства, на яку вже отримано згоду Черкаської обласної ради, Раїса Богатирьова підкреслила: "Ми підтримуємо усі ініціативи, які спрямовані на поліпшення якості підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників. Адже кадри - це найважливіший ресурс реформування охорони здоров'я". Але для того, щоб створити на базі коледжу Академію медсестринства, необхідно, по-перше, розширити клінічну базу закладу, а по-друге, збільшити кількість працюючих в ньому професорів, доцентів, докторів та кандидатів в доктори наук. Як тільки ці умови будуть виконанні, затримки із зміною статусу коледжу не буде, пообіцяла Міністр: "МОЗ підтримає цю ініціативу".
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

В Україні знижено захворюваність та смертність від туберкульозу

Сообщение автор Иванушка в 3/25/2013, 22:02

Протягом останніх п'яти років в Україні вдалося значно знизити рівень смертності від туберкульозу. Підсумки виконання заходів Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках свідчать про певні досягнення, які стосуються епідемічної картини та організації низки ключових процесів для налагодження виявлення та лікування туберкульозу.Захворюваність на туберкульоз у 2012 році склала 68,1 випадки на 100 тис. населення. Це на 20% менше порівняно з 2005 роком, коли відзначався максимальний рівень цього показника. За результатами 2012 року спостерігається лише незначне збільшення рівня захворюваності - на 1,3%. Кількісне зростання захворюваності частково відбулося внаслідок покращення діагностики туберкульозу в Україні, ширшому запровадженню експрес-діагностики. Це також можна класифікувати і як результат інформаційної роботи з населенням з фокусом на групи підвищеного ризику.

Протягом останніх п'яти років рівень смертності від туберкульозу зменшився на 31% і складає за підсумками 2012 року 15,2 на 100 тис. населення.З метою розширення можливостей лабораторної мережі щодо своєчасної діагностики всіх випадків захворювання туберкульозом, в тому числі і мультирезистентним, закуплено сучасне обладнання, зокрема бактеріологічні аналізатори BACTEC та обладнання для експрес-діагностування хіміорезистентного туберкульозу GeneXpert. Завдяки цьому, скорочено строк виявлення наявності у людини туберкульозу та стійкість до препарату рифампіцин (основний компонент більшості схем лікування хворих на ТБ) з трьох тижнів до трьох годин.Урядом України прийнято рішення про розробку планів покращення стану протитуберкульозних закладів у кожному регіоні на 2013-2015 роки. Держслужба України соцзахворювань координуватиме підготовку цих планів та їх відповідність поставленим завданням.Минулого року Наказом МОЗ України №818 від 19.10.2012 року затверджено Порядок ведення реєстру хворих на туберкульоз, призначеного удосконалити державну систему епідмоніторингу, диспансерного спостереження хворого та ефективності його лікування. Електронний реєстр сприятиме проведенню моніторингу та оцінці протитуберкульозних заходів, аналізу захворюваності, смертності, результатів лікування, об'єктивному формуванню державної потреби протитуберкульозних препаратів І та ІІ ряду.Розпорядженням Кабінету Міністрів України та ст. 11 нової редакції Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" визначено механізм примусової госпіталізації. Однак вона застосовуватиметься лише до хворих на заразні форми туберкульозу, які порушують протиепідемічний режим та становлять під загрозу зараження інших осіб. За рішенням суду вони можуть бути примусово госпіталізовані до протитуберкульозних закладів, що мають відповідні відділення (палати) для розміщення таких хворих.Вжито заходів щодо підвищення престижності праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз. Фахівцям, які надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на заразну форму туберкульозу, підвищено посадові оклади на 60%, а також запроваджено надбавки за стаж роботи в галузі. Це дало перші результати: якщо 10 років тому понад 60% працівників фтизіатричної служби перетнули пенсійний рубіж, то зараз 63% - це спеціалісти працездатного віку.Упродовж 2012 року вдосконалено стандарти діагностики та лікування туберкульозу, механізмів забезпечення протитуберкульозними препаратами, поступово запроваджується поіменний реєстр хворих. Зважаючи на це, нашим головним завданням на сьогодні є моніторинг та контроль за виконанням цих заходів на регіональному рівні.
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Контакти

Сообщение автор Иванушка в 3/25/2013, 22:09

Адреса головного офісу МЛК:

м. Київ, 02091, Харьківське шосе, 121, дев’ятиповерховий навчальний корпус, 6-й поверх, кім. №639

(метро Харківська, маршрутка №45, зупинка "Полікліника №1)

Юридична адреса:

м. Київ, 01034, Георгіївський пров., 9

e-mail: mlk_support@ukr.net

тел/факс: (044) 564-45-50 (Пн-Пт, з 09.00 – 18.00)

р/р 2600694706001 в АБ «Київська Русь»

м. Києва, МФО 319092,

ЄДРПОУ 37404922
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Керівництво і засновники

Сообщение автор Иванушка в 3/25/2013, 22:12

Валентин Парій, доктор медичних наук, професор,

голова правління муніципальної лікарняної каси м.Києва;

Володимир Долот, лікар вищої категорії, кандидат наук з державного управління,

виконавчий директор муніципальної лікарняної каси м.КиєваЗасновники МЛК


Ініціаторами проекту зі створення лікарняної каси є Київська міська державна адміністрація (КМДА) та Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення міста Києва.

Згідно із законодавством, засновниками МЛК можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, які фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками Лікарняної каси. Засновники Лікарняної каси на першому засіданні приймають рішення про заснування Лікарняної каси, затверджують статут, формують органи управління організацією.

Організації, які є засновниками МЛК:


Всеукраїнська громадська організація «Асоціація працівників лікарняних кас Україна»
http://likkasa.com
Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я
http://kmppoz.org
Київська міська організація товариства Червоного Хреста України
http://kievkk.narod.ru
Київська міська організація роботодавців галузі охорони здоров'я
http://secretofhealth.kiev.ua/employers.htm
Асоціація лікарів міста Києва
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Публікації

Сообщение автор Иванушка в 3/25/2013, 22:13


Парій Валентин Дмитрович, Каунцінгер Бела Ханс
Концепція благодійної організації «Муніципальна лікарняна каса міста Києва»

Діяльність МЛК ґрунтується на основі цільової допомоги установам охорони здоров'я з метою:

забезпечення мешканців м. Києва - членів МЛК необхідними медикаментами, реактивами, виробами медичного призначення на основі солідарної участі.
надання членам МЛК своєчасної, якісної медичної допомоги
розробки спільно з ГУОЗ м. Києва механізму управління якістю надання медичних технологій в лікувально-профілактичних установах міста всіх рівнів.

ГРИЩУК Сергій Миколайович
Оптимізація діяльності лікарняних кас : Дис... канд. наук: 14.02.03 - 2009.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, Київ, 2009. Дисертаційне дослідження присвячене вдосконаленню діяльності лікарняних кас як форми суспільно-солідарної участі населення в фінансуванні охорони здоров’я. У результаті проведеного комплексного соціально-гігієнічного дослідження діяльності 236 лікарняних кас України визначено, що благодійна організація „Лікарняна каса Житомирської області” є найбільш потужною в державі і динамічно розвивається (в ЛК перебуває 15% населення області). Показано, що застосування ефективної системи контролю за раціональним використанням лікарських засобів з використанням стандартизації (лікарського формуляра, протоколів лікування) значно зменшує проблему недостатнього фінансування галузі охорони здоров’я в частині медикаментозного забезпечення. Апробовано механізми співпраці ЛК з сімейними лікарями. Розроблено оптимальну модель регіональної лікарняної каси, що включає чотири організаційно-функціональних блоки: залучення коштів; обліку та аналізу надходження внесків; забезпечення лікувальних закладів ліками та виробами медичного призначення; управління якістю медичної допомоги. Модель реалізовується на основі залучення ресурсів населення і може бути впроваджена у будь-якому регіоні України без значних витрат на адаптацію. Ефективність розробленої моделі підтверджена результатами соціологічного дослідження – встановлено, що переважна більшість опитаних (73,6±2,1%) задоволені отриманим за рахунок ЛК об’ємом медикаментозного забезпечення.
Головаков Володимир Костянтинович, Парій Валентин Дмитрович, Мишківський Володимир Станіславович
Організаційно-методичні та функціональні основи діяльності регіональних лікарняних кас (методичні рекомендації)

Рекомендація до видання Проблемної комісії МОЗ АМН України „Соціальна гігієна та організація охорони здоров’я” Протокол №14 від”26 ”листопада 2003р.
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Медіа

Сообщение автор Иванушка в 3/25/2013, 22:14

Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Лікарняні каси

Сообщение автор Иванушка в 3/25/2013, 22:27

Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Лікарняні каси

Сообщение автор Иванушка в 3/25/2013, 22:28

Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Лікарняні каси

Сообщение автор Иванушка в 3/25/2013, 22:28

Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Лікарняні каси

Сообщение автор Иванушка в 3/25/2013, 22:28

Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Лікарняні каси

Сообщение автор Иванушка в 3/25/2013, 22:30

Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Публикации

Сообщение автор Иванушка в 3/25/2013, 22:33

Діяльність МЛК ґрунтується на основі цільової допомоги установам охорони здоров'я з метою:

забезпечення мешканців м. Києва - членів МЛК необхідними медикаментами, реактивами, виробами медичного призначення на основі солідарної участі.
надання членам МЛК своєчасної, якісної медичної допомоги
розробки спільно з ГУОЗ м. Києва механізму управління якістю надання медичних технологій в лікувально-профілактичних установах міста всіх рівнів.
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Публікації

Сообщение автор Иванушка в 3/25/2013, 22:34

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, Київ, 2009. Дисертаційне дослідження присвячене вдосконаленню діяльності лікарняних кас як форми суспільно-солідарної участі населення в фінансуванні охорони здоров’я. У результаті проведеного комплексного соціально-гігієнічного дослідження діяльності 236 лікарняних кас України визначено, що благодійна організація „Лікарняна каса Житомирської області” є найбільш потужною в державі і динамічно розвивається (в ЛК перебуває 15% населення області). Показано, що застосування ефективної системи контролю за раціональним використанням лікарських засобів з використанням стандартизації (лікарського формуляра, протоколів лікування) значно зменшує проблему недостатнього фінансування галузі охорони здоров’я в частині медикаментозного забезпечення. Апробовано механізми співпраці ЛК з сімейними лікарями. Розроблено оптимальну модель регіональної лікарняної каси, що включає чотири організаційно-функціональних блоки: залучення коштів; обліку та аналізу надходження внесків; забезпечення лікувальних закладів ліками та виробами медичного призначення; управління якістю медичної допомоги. Модель реалізовується на основі залучення ресурсів населення і може бути впроваджена у будь-якому регіоні України без значних витрат на адаптацію. Ефективність розробленої моделі підтверджена результатами соціологічного дослідження – встановлено, що переважна більшість опитаних (73,6±2,1%) задоволені отриманим за рахунок ЛК об’ємом медикаментозного забезпечення.
Иванушка
Иванушка

Сообщения : 331
Очки : 339
Дата регистрации : 2013-02-06

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Лікарняні каси

Сообщение автор Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


Вернуться к началу Перейти вниз

Страница 1 из 5 1, 2, 3, 4, 5  Следующий

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения